तनाव तार

  • तनाव तार

    तनाव तार

    टाई तार वा बाइन्डिङ तारका लागि टेन्सन तारहरू कृषि र बगैंचामा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।