वसन्त कुंडल तार

  • वसन्त कुंडल तार

    वसन्त कुंडल तार

    वसन्त कुंडल तारहरू बाइन्डिङ तार वा टाई तार, फेंसिङ तार, बगैंचा र यार्डमा बाइन्डिङको रूपमा निर्माणमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।