फिल्ड बार

  • फिल्ड फेंस

    फिल्ड फेंस

    सामाग्री: कालो annealed तार मोटाई: 1.7/2.2mmmm, 1.8/2.2mm, 1.9/2.5mm, 2.0/2.5mm, 2.2/3.0mm, 2.5/3.4mm आकार उचाइ लम्बाइ 8×15 1.02m × 1.02m 505mm 1.25m 50m/100m 10×15 1.20m 50m/100m 11×15 1.42m 50m/100m 12×15 1.60m 50m/100m 13×15 1.83m 50m/100m × 3xm/100m × 310m/100m ५० मिटर/१०० मिटर ९×३० १.२२ मिटर ५० मिटर/१०० मिटर १०×३० १.२० मिटर ५० मिटर/१०० मिटर ११×३० १.४२ मिटर ५० मिटर/१०० मिटर १२×३० १.६० मिटर ५० मिटर/१०० मिटर १३०० मिटर...१३०० मिटर...१३०० मिटर