पीतल/तामाको तारको जाल

  • पीतल / तामा तार जाल

    पीतल / तामा तार जाल

    जाल/इन्च मोटाई (मिमी) एपर्चर (मिमी) 2 × 2 1.610 11.09 4 × 4 0.910 5.44 6 × 6 0.710 3.52 8 × 8 0.500 2.68 10 × 41410 0.500 × 2.0411010 0.500 × 2.041100 1.29 18×18 0.250 1.16 20×20 0.250 1.02 30×30 0.210 0.64 40×40 0.190 0.45 50×50 0.150 0.36 60×60 0.150 0.27 70×70 0.130 0.23 80×80 0.120 0.2 90×90 0.110 0.17 100×100 0.100 ०.१५ ११० × ११० ०.०९० ०.१...